Ранкиране проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ...

Списък на предложени за отхвърляне проекти на етап ОАД по процедура за предоставяне на БФП „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на...