Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“/1/

Допустими дейности: Подпомагат  се проекти, включващи дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 1. внедряване...

Дунавски и транснационални партньорства/ЧАСТ 2 – КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ/

/Информацията е изведена от последните публикувани документи за обществено обсъждане на процедурата и съдържат част от критериите. Възможно е...