Процедура „Открий ме“

Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение,
включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта.

Кандидатът и партньорът/ите /ако е приложимо/ отговарят на изискванията за
предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Кандидатът и партньорът/ите разполагат с финансов капацитет (съгласно
приложени Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за текущата
финансова година)

Изискванията за доказване на финансов капацитет на партньора не се отнасят за
партньори, които няма да разходват средства по проекта.
На условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите –
кандидат и партньор поотделно.

Допустими кандидати са:
1. Неправителствени организации;
2. Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социално
подпомагане:
 български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически
лица;
 физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица,
възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо
пространство.

Допустими партньори са:
1. Общини и райони на общини;
2. Обучителни и образователни организации.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва
самостоятелно или в партньорство.
Един кандидат може да подаде само едно проектно предложение.
Партньорството по настоящата процедура е
насърчително, а не задължително като в случай на партньорство, това не носи
допълнителни точки на етап оценка на техническо и финансово качество на
проектните предложения

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
допустими за финансиране следните дейности:
Формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на
личностното развитие чрез:
Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа във
връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи,
настанени в резидентни услуги, чиито основен фокус е:
 специализирана подкрепа, провеждане на терапевтични дейности за
компенсиране на трудности в развитието;
 развиване на таланти и насърчаване на взаимопомощта;
 подкрепа за достъп до образование;
 работа с родителите на децата;
 професионално и личностно развитие;
 придобиване на умения за самостоятелен живот;
 включване на доброволци от общността в работата с децата;
 осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно,
трудово и друго консултиране на младежите и др.;
 мобилна работа;
 други дейности.

Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви
действия, насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги.
„Социални услуги в общността от резидентен тип“ са услуги, които предоставят
възможност за живот в среда, близка до семейната, съгласно Закона за социално
подпомагане.

Допустими разходи:

1. Разходи за персонал

Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения, определени по
реда на ЗДСл на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности по
проекта.

Разходи за стипендии на лицата от целевата група :
разходите за стипендии на обучаващите се лица от целевата група, описани и обосновани в дейностите по проектното предложение. Стипендиите са допустими в случаите, когато обученията на лицата се провеждат извън местата за настаняване от резидентен тип и са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден.

2. Разходи за командировки.

Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, пряко ангажирани с
изпълнението на преките дейности.

Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група.

3. Разходи за материали и консумативи

4. Разходи за материални активи

Разходи за закупуване на оборудване

5. Разходи за нематериални активи

Допустими са разходите само за специализиран софтуер за хора с увреждания,
необходим за изпълнение на дейностите по проекта.

6. Разходи за външни услуги

Разходи за наем. Могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на зали, оборудване и
други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;

Разходи за обучения – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от
целевата група, както и разходите за обученията по ключови компетентности;

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 Деца и младежи до 29 г., включително с увреждания, настанени в резидентни
услуги и техните семейства

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни
източници за една и съща дейност.

Източник: ОПРЧР; снимка: www.pixabay.com;

 

8220total visits,2visits today

, , , ,