Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Важно!

Описани са основните изисквания от документите по процедурата, които бяха публикувани за обществено обсъждане. Възможно е да предстои ново обществено обсъждане с нови изисквания. След официалното обявяване на процедурата също може да се очакват промени!

Кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата.

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

 


Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.
2/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).
3/ Дейности за визуализация на проекта.

ВАЖНО: Включването на дейности по т. 2/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 1/ и т. 3/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева.

5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.

6/ Разходи за външни услуги за:
• структуриране на бизнес модела на кандидата;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата.

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на жени предприемачи ;
– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) ;
– проекти на социални предприятия ;
– проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този регион.

 

Източник: ОПИК – последно публикувани документи за съответната процедура: Снимка:https://pixabay.com/en/business-suit-businessman-2981370/

3513total visits,1visits today

, ,