Обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Условията не са официални, а временни и са изведени от документацията, публикувана за общественото обсъждане на процедурата. Възможни са промени !!!

Общественото обсъждане на процедурата приключи на 29.12.2017 г.

Основни условия:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
67 227 768.06 лева
34 373 012 евро

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“:

1) Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства
23 529 718.82 лева
2) Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия
a) Сектори с изключение на ИКТ
33 613 884.03 лева
b) ИКТ сектори
10 084 165.21 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ :
50 000 лева
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:
200 000 лева

Максимален интензитет на помощта :
80 %

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кандидатите:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач .
ВАЖНО: Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години .
6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта .
7) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:
Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите, които имат приключена финансова 2017 година, осъществявали са дейност и са реализирали приходи през нея, следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт въз основа на данни за 2017 г.
Кандидати, които имат приключена финансова 2017 година и са осъществявали дейност през тази година, но нямат реализирани приходи през нея, следва да предоставят Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г. По отношение на тези кандидати съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване (ФК).
По отношение на кандидати, които нямат приключена финансова 2017 година или не са осъществявали дейност през тази година , съответствието с изискването ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване (ФК).
7) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
8) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
2/ Дейности за визуализация на проекта.
ВАЖНО: Включването на дейности по т. 1/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 2/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:
1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2 600 лв .
В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и за който са предвидени възнаграждения със средства по проекта. Екипът на кандидата може да включва:
I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка и който може да включва:
1/ Предприемача
ВАЖНО: Предприемачът следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
2/ Лица, различни от предприемача
Лицата по т. 2/ включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.
ВАЖНО: Лицата по т. 2/ следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.
II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка
Освен лицата, посочени в т. I по-горе, кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта.
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.
ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното плащане за МСП.
Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.
4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.
6/ Разходи за външни услуги за:
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
• създаване на интернет страница на кандидата;
• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .
ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 10% от общо допустимите разходи по проекта.
7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Приоритет ще бъде даден на:
– проекти на жени предприемачи ;
– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени) ;
– проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
– проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране

Източник: Последно публикувани документи по процедурата от УО на ОПРЧР; снимка:https://pixabay.com/en/entrepreneur-startup-start-up-man-593371/

 

9082total visits,3visits today

, , , ,