„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ /ПРОЕКТ/

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000.00 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000.00 лева.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

Кандидати:

Могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

Кандидатите трябва:

1. да са създадени/учредени с основен предмет на дейност вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите;

2. да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

3 кандидатите за пръв път създават предприятие за аквакултури;

4. собствениците на предприятието са и/ведно управители на същото;

5. поне един от собствениците – управители на предприятието, притежават съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:

5.1 лица, притежаващи висше образование, степен „бакалавър“,„магистър“  или по-висока научна степен в поне една от следните специалности:

а/ Рибовъдство;

б/ Аквакултури;

в/ Ихтиология

г/или друга, еквивалент на посочените по-горе;

5.2 лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 учебни часа в областта на аквакултурата;

5.3. лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция  за професионално образование и обучение /НАПОО/, придобита степен на квалификация II или III, специалност „Рибовъдство“ или „Промишлен риболов и аквакултури“.

6. да са се регистрирали като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА;

Дейности:

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейност:

Създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова.

Подпомагането  може да бъде предоставено за изграждането на нови стопанства, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Разходи:

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката:

 1. за строително-монтажни работи;
 2. за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 3. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 6. за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;
 7. за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
 8. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 9. за инвестиции в затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 10. за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 11. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите – до 1% от стойността на инвестицията;
 12. за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 13. за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от стойността на инвестицията;
 14. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 15. за специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.

Източник: МЗХ; Последно публикувани документи по проекта на процедурата! снимка:https://pixabay.com/en/evening-dusk-twilight-view-lake-690504/

1641total visits,1visits today

,