„Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

Процедурата се очаква да бъде обявена през месец август 2018 г.

•Минимален размер на помощта: 100 000 лева.
•Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева.

• Интензитетът на помощта ще бъде в интервала от 35% – 70 % от общите допустими разходи по проекта.

Максимална продължителност на проектите: 18 месеца.

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Да са реализирали определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.
 • Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 1. С20 „Производство на химични продукти“
 2. C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 3. C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 4. С27 „Производство на електрически съоръжения“
 5. С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 6. С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 7. С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 1. J58 „Издателска дейност“
 2. J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 3. J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 4. J61 „Далекосъобщения“
 5. J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 6. J63 „Информационни услуги“
 7. М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични
промишлени производства:

 1. С10 „Производство на хранителни продукти“
 2. С11 „Производство на напитки“
 3. С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 4. С14 „Производство на облекло“
 5. С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 6. С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 7. С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 8. С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 9. С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 10. С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 11. С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 12. С24 „Производство на основни метали“
 13. С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 14. С31 „Производство на мебели“
 15. С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 16. С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:

•Дейности за подобряване на производствения капацитет.
•Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
•Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.
•Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет“:

•Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
•Разходи за права върху патенти, лицензи , „ноу-хау“, специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента. Елемент

Б „Услуги за подобряване на управленския капацитет“:

•Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие.
•Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.
•Разходи за визуализация на проекта.

Краен срок за кандидатстване – два крайни срока за кандидатстване. Минималният срок за подаване на проектни предложения за първия краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Източник: ОПИК; снимка:https://pixabay.com/en/african-american-asian-3421074/;

3995total visits,2visits today

, ,