ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините от селските райони.

Цел на процедурата:

1.Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2.Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3.Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4.Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Общият размер на БФП по настоящата процедура е: 68 453 000.00  лева.

Размер на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и  „Дневни грижи за малки деца“:

13 690 600.00 лева.

Размер на БФП за останалите допустими кандидати:

54 762 400.00 лева.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 1 173 480 лв. (600 000 евро).

Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия.

Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.
Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони включващи:

1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район.

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район.

5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1, 2, 3, 4 и 5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Разходите по т. 6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.

Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1 и 2.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 6.

За повече информация:

 

Източник: Публикувани условия за кандидатстване в ИСУН 2020; МЗХ; снимка: https://pixabay.com/en/nature-landscape-ka%C3%A7kars-2567776/;

 

9521total visits,1visits today