ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е както следва:
– За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
– За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
– За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори!

Партньорството по процедурата е допустимо, а не задължително. При оценката на проектното предложение, капацитетът на партньора/ите ще бъде оценяван отделно от този на кандидата и крайната оценка е средноаритметична от оценките на кандидата и партньора/ите.

Освен гореизброените изисквания, кандидатът/партньорът/ите, трябва да отговарят и на следните изисквания:

Кандидатът и партньорът/ите отговарят на изискванията за предоставяне на държавни помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, и на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент(ЕС) №1407/2013.

Кандидатът и партньорът/ите разполагат с финансов капацитет.

Когато кандидатите и партньорите са различни от новосъздадените организации се извършва служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) на данните от счетоводния баланс на организацията за последната финансова година.

Когато кандидатът/партньорът е новорегистрирана/новосъздадена организация през текущата година, следва да се приложи Счетоводен баланс за периода от регистрацията на кандидата/партньора до последната дата на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване.

На условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите – кандидат и партньор/и поотделно.

Кандидатът/партньорът е лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.

Кандидатите/партньорите не са държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Кандидатите/партньорите трябва да са:

Работодатели

„Работодател“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

В допълнение към общите изисквания, кандидатът/партньорът трябва да отговаря и на следните условия:

В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори.

За целите на процедурата, като приоритетни се приемат сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности – КИД- 2008, както следва:

Код 09 Спомагателни дейности в добива
– Код 10 Производство на хранителни продукти
– Код 11 Производство на напитки
– Код 12 Производство на тютюневи изделия
– Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
– Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
– Код 20 Производство на химични продукти
– Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
– Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
– Код 24 Производство на основни метали
– Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
– Код 27 Производство на електрически съоръжения
– Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
– Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
– Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
– Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника – Код 51 Въздушен транспорт
– Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
-Сектор K Финансови и застрахователни дейности
-Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
– Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
– Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
-Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
– Код 86 Хуманно здравеопазване
– Код 90 Артистична и творческа дейност
– Код 91 Други дейности в областта на културата
– Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
– Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
– Код 96 Други персонални услуги

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО/РАБОТЕН ПРОЦЕС.

За целите на настоящата процедура, под „специфично обучение“ следва да се разбира обучение, което отговаря едновременно на следните условия:

-включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
– осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
-попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

Специфични обучения са допустими само за предприятия от приоритетните сектори.

Допустимо е провеждането на дистанционна, смесена и присъствена форма на обучения.

Минимални изисквания към специфичното обучение:

– Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв.

-Обучението следва да завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване на преминалите курса на обучение неактивни и/или безработни лица и/или заети лица.

– При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, те следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност.

– Кандидатът задължително трябва да предвиди в проекта (към всеки един обучаем за всички обучения) собственото участие.

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (НО НЕ ПО-ВИСОКА ОТ ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН) НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦЕТО И СПЕЦИФИКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО.

Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и да е в съответствие с индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице (или бъдещата длъжност, която ще заеме неактивното/безработно лице в предприятието).

Допустимо е провеждането на дистанционна, смесена и присъствена форма на обучения.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ, СЪГЛАСНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦЕТО И СПЕЦИФИКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО.

Минимални изисквания към обучението по ключови компетентности:

Целта на обучението е придобиване на познания по:

Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“
Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

Изборът на лица за включване в обучение за ключови компетентности 2 и 4 следва да се извърши след провеждане на входящ тест от обучаващата организация/институция за определяне на нивото (когато е приложимо).

4. ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ/Я.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта.

Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ(РАБОТА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, РОТАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО, РАБОТА НА ПЛАВАЩО РАБОТНО ВРЕМЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НАДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА И ДР.) ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, ЗА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ.

Примерни форми на гъвкава заетост:

– Почасова работа
– Работа на смени
– Работа на непълно работно време
– Работа на плаващо работно време
– Гъвкави работни часове за определен период
– Работа на повикване
– Работата от разстояние
– Ротация на работното място

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

Разходите, свързани с дължимите вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност, както и разходите за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост не е задължително съфинансирането от страна на кандидатите. За всички останали разходи е задължително съфинансирането от страна на кандидатите в съответствие с категорията предприятие.

Разходи за възнаграждения

Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите) – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.

Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице.

Разходи за стипендии

Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение.

Разходи за специфични обучения

Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения – тук следва да се включат разходите за специфичните обучения за конкретното работно място/работен процес при спазване на изискването максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.

При формиране на разходите за специфични обучения за конкретното работно място/работен процес следва да се включат:

• разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;

• оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, разходи за настаняване, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение;

• разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;

• личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Разходи за обучения по ПК и КК

Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация:

– за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
– за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
– за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
– за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
– за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
– за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 600 учебни часа – 1125 лв.
Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност, както следва:

– ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по- малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

– ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

– ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по- малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

– ключова компетентност 5 „Умение за учене“; ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ и ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

Свържете се с нас за повече информация.

Източник: Последно публикувани документи по процедурата!; ОПРЧР; снимка:https://pixabay.com/photos/skills-can-startup-start-up-3371153/;

4544total visits,2visits today