Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 3 198 320,20  лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 73.26% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 26.74% съфинансиране от националния бюджет.
  • Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими за финансиране са дейности допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, свързани с рибарството: инвестиции на борда на корабите; риболовен туризъм с въдица; ресторанти; екологични услуги; образователни дейности в областта на рибарството.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.04.2019 г.

Източник: Последно публикувани документи по мярката; снимка:https://pixabay.com/photos/rio-fishery-boat-landscape-3437124/;

11531total visits,1visits today

,