Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 3 505 388,20 лв.

  • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 2 000 лева.
  • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 73,26% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 26,74%   съфинансиране от националния бюджет.

Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1. Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват преработване  на собствения улов като добавят стойност към продуктите от риболов;

2. Инвестиции, които  ще позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;

3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов;

4. Инвестиции, които водят до предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване на нежеланият улов;

5. Други инвестиции, които водят до увеличаване на добавената стойност на продуктите от риболов и/или тяхното качество.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.04.2019 г.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Източник: Последно публикувана информация по мярката; Единен информационен портал; снимка:https://pixabay.com/photos/fishing-rio-fisherman-tranquility-2038938/;

2737total visits,1visits today

,