Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Чрез процедурата се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” ще допринесе за постигане на Специфична цел 2 „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП“ и Специфична цел 3. Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите към Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите“.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 579 945,62 лeва.

  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 3 000 лева.
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 48 895 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени  от ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

  1. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
  2.  Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
  3. Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
  4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
  5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.04.2019 г.

За повече информация, моля свържете се!!

Източник: Последно публикувани документи по мярката; снимка:https://pixabay.com/photos/by-sunsets-sol-rio-nature-boat-2421476/;

2230total visits,1visits today

,