„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

156 000 000 лева.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

30 000 лева 100 000 лева
Максимален интензитет на помощта:
100 %

 

Допустими кандидати:

  • търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.;
  • кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие;
  • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.;
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.;
  • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение
  • да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал(вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор  или по силата на договор за управление и контрол.

Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

Източник: ОПИК;

За контакти и повече информация:

+359 988 328 806
office@primusbg.com

 

18465total visits,15visits today

,