Финансови инструменти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Според изпълнителните директори “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД /ФМФИБ ЕАД/   до три месеца ще стартират пазарните...

Фонд за технологичен трансфер /ЧАСТ 1/

В тази публикация можете да намерите информация, относно техничската спецификация на Финансовия инструмент „Фонд за технологичен трансфер “, финансиран от...