Нови възможности за бизнеса през новия програмен период 2021-2027

Нови възможности за европейско финансиране на българската икономика и бизнес предстоят през новия програмен период. На 15 юли 2021 г. се състоя обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за предстоящия програмен период 2021-2027 г.

Някои от новите моменти в сравнение с предходните програмни периоди, които залягат като приоритети в Споразумението и които касаят частния бизнес са:

-ускорена цифровизация на предприятията;

-подкрепа за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии в процеса на производство;

-развитие на пазара на електромобили;

-активни мерки за придобиване на дигитални умения;

-други;

За постигане на новите приоритети ще се осигурят свежи ресурси за инвестиции в икономиката и за развитие на социалната политика на България.

Многогодишната финансова рамка за усвояване на европейските средства предвижда 16,7млрд евро да бъдат разпределени в осъществяване на мерки и политики. Отличителен момент е и финансирането, което България очаква по Националния план за възстановяване и устойчивост Next Generation в размер на допълнителни средства 12,2млрд евро, които ще бъдат разпределени под формата на безвъзмездни средства и заеми. Отново, както и през предходния програмен период 2014-2020, тенденциите за частната икономика ще бъдат насочени към подобряването на икономическия потенциал на малките и средни предприятия – приоритет при всички оперативни програми за период 2021-2027.
Дългосрочният бюджет на ЕС заедно с NextGenerationEU- временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъдат най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 2,018 трилиона евро. Цели се изграждането на една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Обхвата и структурата на Плана за възстановяване и устойчивост включва следните приоритети:

-Иновативна България;

-Зелена България;

-Свързана България;

-Справедлива България.

И през новия програмен период ще продължи финансирането по някои от най-атрактивните за бизнеса европейски програми като:

Програма за развитие на човешките ресурси

Програмата е с увеличен ресурс за младежите, предприемачеството и социалните мерки. Подкрепата от ПРЧР е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото.

  • Бюджет: 1.613 млрд. евро
  • Приоритети:

-Насърчаване на заетостта и развитието на умения;

-Социално включване и равни възможности;

-Териториални инвестиции;

Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност

Програмата за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г. е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и иновационна трансформация.

  • Бюджет: 1.32 млрд. евро
  • Приоритети:

-Иновации и растеж;

-Кръгова икономика;

-Подкрепа за интегрирано териториално развитие.

Програма за развитие на селските райони

Ще продължи да съществува и широко познатата ПРСР. Към настоящия момент все още се разработва стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони чрез редица инициативи за обществено обсъждане.

  • Бюджет: 5 млрд. евро за директни плащания и 1.9 млрд. евро за развитие на селските райони (РСР)

С настъпването на новия програмен период пред български бизнес ще се открият редица нови възможности за субсидиране на различни проекти и идеи. Вливането на свежи средства в икономиката на страната, ще позволи да се реализират широк кръг от нови инвестиции.

Източници на информация:

Националния план за възстановяване и устойчивост Next Generation; ОПИК; ОПРЧР; Европейска комисия;

  Автор:Калина Пападопулова

3746total visits,5visits today

, , , ,