Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)

Посочените данни не са окончателни, а се основават на информация от публикуван проект на програмата, който към настоящия момент е обявен за обществено обсъждане.

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Фокусът на ПКИП е насочен към малките и средните предприятия. Основните два приоритета на програмата, които са важни за бизнеса, са следните:

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и
Приоритет 2 „Кръгова икономика“.

Всеки един от тях е насочен към справяне с предизвикателства в конкретни области, които са ключови за развитието на икономиката и по отношение на които държавата следва да положи усилия.

Бюджет: 1 222.55 млн. евро. Средствата ще бъдат разпределени чрез:
√ Безвъзмездна помощ: 65% – 771 млн. евро
√ Финансови инструменти: 35% – 419.6 млн. евро

ПКИП 2021-2027 се съсредоточава върху продължаване на подкрепата и надграждане на постигнатите резултати през от предходния програмен период (2014-2020)по отношение на:
√ повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия, в приоритетните тематични области на ИСИС, вкл. и на регионално ниво;
√ Подкрепа за предприемачество и инвестиции в предприятия съгласно фазите им на растеж и нивото на технологично развитие;
√ Насърчаване на дигиталната трансформация на МСП;
√ По-интензивно насърчаване на интернационализацията и развитие на бизнес средата;
√ Засилване на подкрепата за енергийна и ресурсна ефективност и преминаване от традиционна към кръгова икономика и подкрепа на зелени иновации и технологии.
Основни политики на програмата;
√ По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ;
√ По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност.

Средствата към бизнеса ще бъдат разпределени по следните приоритети:
√ Приоритет 1 „Иновации и растеж“– бюджет: 730.77 млн. евро
√ Приоритет 2 „Кръгова икономика“ –бюджет: 459.89 млн. евро

За изпълнение на посочените приоритети са обявени следните индикативни дейности:

 • Приоритет 1 „Иновации и растеж

Насоченост:

 1. Дигитализация;
 2. Конкурентоспособност;
 3. Предприемачество.

Индикативни дейности:

 • Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията;
 • Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн и др.;
 • Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0[1] в предприятията;
 • Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;
 • Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0;
 • Прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП;
 • Повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0;
 • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие;
 • подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите;
 • Насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия;
 • Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции;
 • предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на М Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура;

              Целеви групи:

-Малки и средни предприятия;

-Малки дружества със средна пазарна капитализация;

-Големите предприятия са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с МСП.

 

 • Приоритет 2 „Кръгова икономика[2]

Индикативни дейности:

 • Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност);
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението
 • Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори;
 • Мерки за подобряване на ресурсната ефективност в предприятията, вкл. в областта на проектирането на продуктите, производството и управлението на отпадъците;
 • Разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика съгласно приоритетно направление “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС [3]2021-2027;
 • Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза;
 • ИТИ[4] – подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове за насърчаване на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика.

В рамките на този приоритет бизнесът ще получи подкрепа за:

 • по-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода, в т.ч. намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването на странични продукти и вторични суровини;
 • увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите;
 • подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите, включително рециклирането на отделните материали,съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;

 • намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на тези вещества с по-безопасни алтернативи;
 • удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението, разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на продукти;
 • подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране. Ще се предоставя подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води;
 • подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза – споделяне на ресурси,услуги, вторични продукти, създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото. Ще се насърчава промишлената симбиоза между предприятия по веригите на стойността.

Целеви групи:  предприятия от всички сектори на икономиката (МСП).

[1] Индустрия 4.0 : Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия, която представлява тенденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производство. Целта на Индустрия 4.0 е да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 – 2030г). (https://www.mi.government.bg/)

[2] Кръговата икономика е икономически подход, който се стреми да предотврати отпадъците, като максимизира използването на суровини или енергия.

[3] ИСИС Иновационна стратегия за интелигентна специализация

[4] ИТИ – Интегрираните териториални инвестиции

Източник: ОПИК;

Публикация: К. Пападопулова

 

5029total visits,1visits today

,