Национален план за възстановяване и устойчивост Next Generation

*Информацията е на база последна актуализация на плана Версия 1.3 – 20.07.2021г.

Планът за възстановяване превръща огромното предизвикателство, пред което сме изправени, във възможност не само чрез оказването на подкрепа за възстановяването, но и чрез инвестиране в нашето бъдеще: Европейската зелена сделка и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната ни среда. Това е часът на Европа. Нашата воля за предприемане на действия трябва да е на нивото на предизвикателствата, пред които всички ние сме изправени.

Урсула фон дер Лайен, Председател на Европейската комисия

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В преследването на тази цел са изработени набор от мерки и реформи, които не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат.

В основата си Планът за възстановяване и устойчивост има четири приоритетни направления:

 • Иновативна България
 • Зелена България
 • Свързана България
 • Справедлива България

I.Иновативна България

Компоненти на този приоритет са:

 • Образование и умения;
 • Научни изследвания и иновации;
 • Интелигентна индустрия.

Компонент „Образование и умения

В рамките на компонента ще се финансират следните инициативи:

 • Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден;
 • Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации;
 • Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни;
 • Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините.

 

Компонент Научни изследвания и иновации

Цел: Основната цел е осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и процеси и развитие на иновативни предприятия, като необходима предпоставка за създаване на високотехнологична индустриална база, която да изведе икономиката на нова и по-висока траектория на растеж.

Целева група: Научноизследователски организации, висши учебни заведения, МСП, публични институции.

В рамките на този компонент ще се финансират следните инвестиции:

 • Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации;
 • Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии.

 Компонент Интелигентна индустрия

Област на политиката: Индустрия 4.0.

Цел: Компонентът цели подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови инвестиции. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат нарастване на производителността на българските предприятия, което да рефлектира в по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд.

Инвестиция 1: Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG)

Цел на инвестиция 1: Изграждането на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми

Най-голяма насоченост към бизнесa, Планът за възстановяване и устойчивост предоставя при Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация.

 • Програма за икономическа трансформация

Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията.

Програмата се състои от три фонда:

Фонд 1 – „Растеж и иновации“,

Фонд 2 – „Зелен преход и кръгова икономика“,

Фонд 3 – „Инвестиции в климатичен неутралитет и дигитална трансформация“.

В рамките на инвестиция 2 бизнесът ще може да получи подкрепа за:

 • средства за бързо възстановяване на позициите и създаване на предпоставки за последващо разрастване на дейността;
 • увеличаване на ефективността на производствените процеси и постигане на по-висока производителност;
 • цифровизация на дейността на МСП чрез:
  • Компютъризация;
  • Свързаност;
  • Мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.
 • увеличаване на иновативния капацитет на предприятията, ускоряване на подобренията в производителността им и прехода към икономика, базирана на знанието.

Обект на подпомагане ще бъдат МСП от всички сектори на икономиката, а подкрепата ще се реализира чрез ваучери. За дигитализация ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

 

II.Зелена България

Компоненти:

 • Нисковъглеродна икономика
 • Биоразнообразие
 • Устойчиво селско стопанство

Компонент Нисковъглеродна Икономика

Област на политиката: енергетика, енергийна ефективност, социална политика.

Цел: Основната цел на този компонент е намаляването на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход.

В рамките на този компонент подкрепата ще е насочена към:

 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните, публичните и бизнес сгради;
 • насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници.

Инвестициите ще бъдат насочени към:

 • Енергийна ефективност в сграден фонд
  • Какво ще се финансира:
   • мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд на страната.
   • мерки за финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.
 • Енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи
  • Какво ще се финансира:
   • Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване.
   • Изграждане на фотоволтаични системи до 4 kW
 • Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление
  • По-детайлно финансирането ще е насочено към:
   • демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
   • доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
   • доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата за външно изкуствено осветление;
   • извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
   • демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
   • изготвяне на технически/работен проект; строителен надзор; авторски надзор; управление на проекта и публичност.

Компонент Биоразнообразие

Област на политиката: околна среда.

Цел: Целта на компонента е осигуряване на ефективно управление на Националната екологична мрежа и защита и възстановяване на екосистеми и природни местообитания и видове с европейско и национално значение за преустановяване загубата на биологично разнообразие.

Какво ще се финансира:

 • Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа; – Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000;
 • Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен пакт.

Компонент Устойчиво селско стопанство

Област на политиката: цифровизация, селско стопанство.

Цел: Компонентът цели повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на земеделските стопанства и на отрасъла като цяло в контекста на климатичните промени и съхранението на характеристики на околната среда.

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства

Какво ще се финансира:

 • предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на инвестиции, които въвеждат иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси и други.
 • Дигитализация на процесите от фермата до трапезата – изграждане на цялостна електронна информационна система в земеделието

 

III.Свързана България

Предвижда се осигуряване на подкрепа за реформи на национално ниво при:

 • Цифрова свързаност;
 • Транспортна свързаност;
 • Местно развитие.

 IV.Справедлива България

Законодателни инициативи в следните направления:

 • Бизнес среда
 • Социално включване
 • Здравеопазване

 

Източник на информация: https://www.nextgeneration.bg; https://ec.europa.eu/

 

2968total visits,1visits today

, ,