Прием на проекти за безвъзмездна финансова помощ за сектор туризъм в размер до 30 млн. лева

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Средствата ще се отпускат по Схема BG-176789478-2021-05.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията.

Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г

 Бюджетът по мярката е в общ размер до 30 млн. лв. 

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.

Допустими кандидати са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните агрегирани кодове на ниво детайлност група и клас по КИД 2008 на НСИ:

 • за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9;
 • за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3;
 • за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9;
 • за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3;
 • за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9;
 • за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
 • за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.

Размер на помощта:

 • Минимален размер: не се предвижда
 • Максимален размер:

Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:

→Стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и

→ Стойността на 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и →Стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.

→Стойността, която е отразена от кандидата в заявлението за подпомагане/електронния формуляр.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:

 • Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.
 • Предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
 • Предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт, и попада в един от кодове по т. 2 от настоящите Указания.
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
 • Предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. 6.7.Предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по мярката:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, към Столична община или общината по седалище на предприятието (когато седалището е различно от Столична Община) преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
 • Предприятие, което извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите; Министерство на туризма Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04. 5
 • Предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявено в несъстоятелност;
 • Предприятие, което е получавало помощ и същата е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар

ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 Допустими дейности:

 • Дейности, необходими на предприятието за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, вследствие епидемичния взрив от COVID-19. Тези дейности следва да бъдат за осъществяване на разходи за предприятието, необходи за изпълнение на функциите му в допустимите по схемата кодове на икономическа дейност.
 • Недопустими дейности Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

 Допустими разходи – Покриване на текущите нужди на предприятието и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната от предприятието дейност (продукт/услуга) по допустимите икономически кодове, в това число:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори.

Недопустими разходи

 • Разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • Разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • Разходи за възстановим ДДС;
 • Разходи за данъци и такси;
 • Разходи, финансирани с публични средства;
 • Разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • Разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • Разходи за лизингови вноски;
 • Разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • Разходи за подготовка на заявление за кандидатстване, управление и отчитане на получена помощ;
 • Разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия. 8.5.12.
 • Разходи за персонал или стоки и услуги, за които кандидатът е получил финансиране по друга програма или схема за безвъзмездна помощ.

Проектите се подават по електронен път.

Краен срок за кандидатстване: 29.11.2021 г. 16:30 ч.

Източник на информация: https://www.tourism.government.bg/

За съдействие и подготвяне на проектни предложения можете да се свържете с нас!

5760total visits,1visits today

, , ,