Много възможности за финансиране на проекти по ПРЧР 2021-2027

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027).

В програмен период 2021-2027 Новите операции, които ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) включват:

 1. Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“с бюджет от 100 млн. лв.Операцията е насочена към хора в неравностойно положение и хора с трайни увреждания, на които, с дейностите по проектите, ще бъдат осигурени нови работни места, менторство, адаптиране на работните места и транспорт от и до работното място. По мярката ще могат да кандидатстват работодателите. Очаква се операцията да обхване най-малко 3 600 лица в неравностойно положение.
 2. Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“с бюджет от 22 млн. лв.Основните дейности по мярката включват обучения и създаване на нови работни места в социалните предприятия, използване на нови технологии, подобряване на цифровите умения на служителите и насърчаване на сътрудничеството в областта на социалната и солидарна икономика. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват общински предприятия, неправителствени организации, работодатели и субекти на социалната и солидарна икономика. Очаква се мярката да обхване 1 970 лица в неравностойно положение, а 1 044 участници да започнат нова работа.
 3. Операция „Родители в заетост“е с бюджет от 24 млн. лв.Целта на операцията е да бъде оказана подкрепа за полагане на грижи в отглеждането на деца с цел завръщане на родителите им в заетост. С дейностите по мярката ще бъде осигурена грижа за деца, непосещаващи ясли, детски градини и предучилищни групи. Очаква се с мярката да бъдат обхванати над 1 900 родители с малки деца.
 4. Операция „Адаптирана работна среда“с бюджет от 100 млн. лв., като допустими кандидати са предприятия, регистрирани по Търговския закон. Дейностите по мярката включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията. Очаква се мярката да обхване близо 91 000 заети лица.
 5. Операция „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“е с бюджет от 50 млн. лв.и конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Операцията ще се реализира в два компонента. Заявки по мярката ще могат да подават предприятия извън държавната администрация и самостоятелно заети лица. Дейностите включват обучения за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, както и за подобряване на дигиталните, преносимите и „меките“ умения. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 13 900 заети лица. Целта на Компонент 2 е извеждане на заети лица с недостатъчни доходи от състояние на недостатъчна материална обезпеченост и зависимост от социални помощи. Дейностите по Компонент 2 включват професионално и кариерно развитие, нови възможности за работа и преход от заетост в заетост.
 6. Операция „Нови умения“с бюджет от 50 млн. лв.Допустими за кандидатстване са предприятията, регистрирани по Търговския закон и самостоятелно заети лица. По мярката ще се организират и провеждат обучения за придобиване на квалификация или при преназначаване на друга длъжност при същия работодател, както и обучения за дигитални, бизнес и „меки“ умения. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 заети, включително самостоятелно заети лица.
 7. Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“с бюджет от 30 млн. лв.С проекти по мярката ще могат да кандидатстват неправителствени организации, доставчици на социални услуги и работодатели. Дейностите включват подкрепа за заетост, обучения за професионална квалификация, „меки“ умения и ключови компетентности, осъществяване на контакти с институции и промяна на нагласите на работодателите спрямо хората в неравностойно положение. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 7 700 лица в неравностойно положение и техните семейства.
 8. Операция „Грижа в дома“с бюджет от 100 млн. лв.По мярката проекти ще могат да подават общините в Република България. Мярката ще обхване хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, на които ще бъдат предоставяни почасови здравно-социални услуги по домовете. За персонала ще се организират обучения и супервизия, както и транспорт до домовете на ползвателите на услугите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 32 000 лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване.
 9. Операция „Бъдеще за децата“с бюджет над 81,2 млн. лв.Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. По мярката ще могат да подават проекти доставчици на социални услуги за деца, включително общини, в партньорство с неправителствени организации, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, включително общини. Дейностите по мярката ще включват превенция на здравето и здравна профилактика, Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, включително с увреждания, консултиране и посредничество за пазара на труда и обучения на служителите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна възраст.
 10. Операция „Укрепване на общинския капацитет“с бюджет от 25 млн. лв.цели реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа в общините. Проекти по мярката ще могат да подават общините. Очаква се по мярката 1 325 служители да повишат компетенциите си.
 11. Операция „Младежка заетост +“с бюджет от 80 млн. лв.е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. С мярката ще бъдат подкрепени младежи до 29-годишна възраст за прехода им от образование към заетост. Очаква се над 13 800 младежи да бъдат включени в стажуване или обучение на работното място чрез ментор или наставник.
 12. Операция „Започвам работа“е с директен бенефициент Агенцията по заетостта и ще бъде реализирана в три компонента. Компонент 1 е с бюджет от 34 млн. лв.и цели активиране на безработни и неактивни лица. Дейностите ще включват организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. Очаква се по Компонент 1 да бъдат обхванати най-малко 56 000 безработни и неактивни лица.
  Компонент 2 е с бюджет от 42 млн. лв. и цели изграждане на умения за сектори с недостиг на кадри. Дейностите включват обучения за езикови, STEM, преносими и „меки“ умения, както и стипендии и транспорт за обучаващите се. Очаква се по Компонент 2 да бъдат обучени най-малко 14 000 лица.
  Компонент 3 е с бюджет от 224 млн. лв. и има за цел да подкрепи заетостта на хора от уязвими групи. Дейностите обхващат стимули за заетост за период от 6 до 24 месеца и еднократни стимули за запазване на заетостта. Очаква се по Компонент 3 да бъдат обхванати над 14 400 лица от уязвимите групи.
 13. Операция „Дигитални умения“е с бюджет от 40 млн. лв.с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Дейностите включват организиране и провеждане на обучения за подобряване на дигиталните умения, както и осигуряване на стипендия и транспорт за дните на обучение. Обученията ще бъдат насочени към безработни и неактивни лица, включително младежи. Очаква се по мярката над 40 000 безработни и неактивни лица да бъдат включени в обучения.
 14. Операция „Техническа помощ“с бюджет над 136,6 млн. лв.и конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. С мярката ще бъде оказана подкрепа за ефективно и ефикасно управление на ПРЧР, ще бъдат извършени оценки, проучвания и събиране на данни, ще бъде укрепен капацитета и ще бъде осигурена публичност на подкрепата на ЕС за България.

За информация и подготовка на проектни предложения:

www.greyton.eu

office.greyton@gmail.com

Източник на информация: https://esf.bg/

Проверете дали сте допустим кандидат!
Имена:*
E-mail:*
Телефон:*
Процедура:*
Желая да получа формуляр за проверка на допустимост!*
Икономическа дейност*

2254total visits,3visits today

, , , , ,