ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

 

Цел на инвестицията: повишаване на енергийната ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници.

Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. Сградите, обект на настоящата инвестиция следва да са собственост на кандидатите, подаващи проектни предложения!

Програмата ще подкрепи проекти, при които предвидените мерки за енергийна ефективност ще допринесат за:

 • постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект;
 • достигане енергийна ефективност клас „А“ на енергопотребление или по изключение клас „В“;
 • намаляване разхода на електропотребление;

 

 • Общ размер на СРЕДСТВАТА по процедурата е в размер на 235 200 000,00 лева.         
 • Минимален и максимален размер на средствата

 

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие  Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
100 000 лева  

Микро предприятия: 300 000лева

 

 

Mалки предприятия: 500 000 лева

 

 

Средни предприятия: 750 000 лева

 

 

Големи предприятия: 2 500 000 лева

Процент на съфинансиране

Кандидатите следва да осигурят минимум 25% съфинансиране на своите проекти, а за безвъзмездната финансова помощ могат да избират между един от двата приложими режима за подпомагане:

 1. Режим „de minimis“ – Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева (200 000 евро), в случай че кандидатът няма други получени помощи за отчетната и предходните две финансови години по същия режим.
 2. „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:
 • Максимален интензитет на помощта 35% от допустимите разходи за проекти в Югозападен регион.
 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за проекти извън Югозападен регион.
 • ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увeличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия

_____________________________________

Югозападен София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения.

 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или големи предприятия които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на :

 1. Мерки за Енергийна Ефективност (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или по изключение клас „В“, оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и
 2. Мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

Допустими разходи, със средства с източник Механизмът за възстановяване и устойчивост:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

! Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. възобновяеми източници, следва да са за собствено потребление;

 

ДОКУМЕНТИ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:

На етапа на кандидатстване към проектното предложение кандидатът следва да представи:

 1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;
 2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;
 3. На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи:
 • Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена КСС по окрупнени показатели;
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

______________________________________________________

Индикативна дата на обявяване на процедурата 05.10.2022 г.

За подготовка на проектни предложения:

www.greyton.eu

office.greyton@gmail.com

#nextgeneration,#eufunding,#европейскофинансиране

1232total visits,1visits today

, , , , ,