„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Национален план за възстановяване и устойчивост

Индикативна дата на обявяване на процедурата 05.10.2022 г.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия

Общият размер на средствата по процедурата е 30 600 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие

3 000 лева

20 000 лева

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е:

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия до 100 %

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева

 

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

Дейности, допустими за финансиране:

  • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
  • Група ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
  • Група ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ (прикачен файл). Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

Услугите и решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

  • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
  • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
  • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

2518total visits,1visits today

, , , ,