Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

BG-RRP-3.006„Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Предварителни Условия на база Обществено обсъждане

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение

Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWhна годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).

Общ размер на средствата по процедурата200 000 000 лева

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
 

100 000 лева

 

 

000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Интензитет на помощта – до 50%

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР(NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
 

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45% 35%

 

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3)Да са микро-, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.

4)Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

 

5)Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

 

!!! НЕ могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008

  • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
  • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
  • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район
  • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти, както и преработка и/или маркетинга селскостопански продукти в неселскостопански продукти
  • предприятия,чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 20080 попада в някои кодове от Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”

 

Индикативна дата на отваряне на процедурата за кандидатстване 01/2023

За подготовка на проектни предложения:

office.greyton@gmail.com

0888 779 838

 

1388total visits,1visits today

, , , ,