Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

/Условия за кандидатстване на база обществено обсъждане/

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp,включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Oбщ бюджет от 240 млн. лв.

По настоящата процедура е определен  планиран размер на инвестицията от 80млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до средата на 2023 г.

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

 • Минимален размер на финансиране за предложение–по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
 • Максимален размер на финансиране за предложение по:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По тази процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели Кандидатите са физически лица, български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Поставено е изискване жилището да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

 

 • По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.
 • За слънчевите инсталации за БГВ в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.
 • Същевременно в чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично ще е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.
 • По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.
 • В чл. 25а, ал. 5 от ЗЕВИ изрично се посочва, че краен клиент може да внася произведената от него електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.Посоченото изискване гарантира, че крайният получател на помощта не може да продава произведената електрическа енергия от фотоволтаичната система, без да е присъединен към разпределителната електрическа мрежа като производител на електрическа енергия.
 • За изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност до 5 МW в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14а от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.
 • В чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

 • Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
 • Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
 • Жилището трябва да е основно за Кандидата.
 • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост(с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp(при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp(при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12).
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Вариант 2,посочен в т. 12) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12), която/които включва/т:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа и
  • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

 

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

Кандидатът трябва да представи заверени копия на следните документи:

 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюзили статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 • Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които Кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик/ци се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственици (Приложение Н);
 • Копие от Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласночл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като6-те месеца са тези преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • Декларация при кандидатстване, в която се посочва и използвания неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) за жилището, за което се кандидатства (Приложение G).

 

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ)

или

 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

 

ВАЖНО: При подаване на предложението за финансиране на инвестиция Кандидатът посочва във формуляра за кандидатстване по кой от двата варианта (Вариант 1 или Вариант 2) кандидатства за съответния компонент (Компонент 1 или Компонент 2).

 

ВАЖНО: По настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не може да се подава предложение, което включва едновременно изпълнение на дейността за: 1. закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и 2. фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

По настоящата процедура закупуването и инсталирането на система за съхранение е допустимо само в случай, че предложението предвижда закупуване и монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.

По настоящата процедура няма да бъдат разглеждани предложения, при които се предвиждат монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 10 kWp.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:

 • Вариант 1на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.
 • Вариант 2на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след сключване на договор за финансиране.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване; или
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

 

ВАЖНО: Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение А.

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.

ВАЖНО: Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия:

 • е доставена, инсталирана и въведена в експлоатация;
 • отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А;
 • произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление;
 • дали съхранената електрическа енергия се използва за собствено потребление (ако е приложимо).

В тази връзка при сключване на договор за финансиране крайният получателще има задължение да осигурявапостоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията.

 

НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е започнало преди:
 • 7 юни 2022 г. – при подаване на предложения за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • сключване на договора за финансиране с крайния получател – при подаване на предложения за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2.
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от друг европейски или национален източник;
 • закупуване на втора употреба: слънчеви инсталации за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия;
 • консултантски услуги за разработване на предложението;
 • дейности по проектиране, получаване на административни и удостоверителни документи, становища и др.;
 • консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими.

 

ВАЖНО: Разходите, са допустими при условие, че крайните получатели на помощта са Кандидати, които:

– осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта;

В рамките на този срок крайният получател е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху активите, изградени в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на финансиране, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта.

В случай на прехвърляне на собствеността на имота, в който е монтирана инсталацията/системата, преди изтичане на 3 години от датата на извършването на плащането от СНД към крайния получател, крайният получател се задължава да осигури съгласието и подписването от новия собственик на имота на договор/договорна клауза, с която новият собственик се задължава да изпълнява условията по този договор за остатъка от определения срок от 3 години.

– застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта, и

– осигурява подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 3 години след приключване изпълнението на проекта.

За дата на приключване изпълнението на проекта се счита датата на плащането от СНД.

 

ВАЖНО:Кандидатът декларира, че компонентите на фотоволтаичната система, и/или на слънчевата инсталация, и/или на системата за съхранение на електрическа енергия, когато станат негодни за употреба, ще ги предостави за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места. Цитираната система и/или компоненти следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, по който компетентна институция е Министерството на околната среда и водите.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

допустими по компонент 1 (вариант 1 и вариант 2) и компонент 2 (вариант 1 и вариант 2)са разходите за:

 • закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаичните системи до 10 kwp(включително по желание на кандидата система за съхранение на електрическа енергия);

важно: при подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по вариант 2по компонент 1 или компонент 2 заложените разходи за инсталацията или системата следва да съответстват на пазарните цени, видно от приложената оферта, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта. допустимото увеличение по желание на кандидата следва да бъде предвидено при съставянето на бюджета на предложениетоза изпълнение на инвестиция. допустимото увеличение не може да надхвърля определения максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на слънчеви инсталации за бгв от 1 960.83 лв. и определеният максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kwp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, от 15 000 лв.

закупените слънчеви инсталации, фотоволтаичните системи и система за съхранение на електрическа енергия трябва да бъдат инсталирани и експлоатирани само в жилището/имота, в което ще бъде осъществена инвестицията.

 

 • техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на слънчевите инсталации за бгв или фотоволтаичните системи до 10 kwp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.

 • данък върху добавената стойност.

Важно: по настоящата процедура всеки кандидат финансира със собствени средства изпълнението на предложението за финансиране на инвестиция. структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи.

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

посочените по-долу разходи са недопустими:

 • разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, в т.ч. разходи за закупуване на слънчеви системи за бгв, фотоволтаични системи до 10 kwp, системи за съхранение на електрическа енергия/дълготрайни активи втора употреба;
 • разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kwp;
 • разходи за закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж до минимално необходимото ниво за техническото въвеждане на съответните активи в експлоатация;
 • разходи за административно обслужване, получаване на становища и разрешителни документи;
 • разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало:
 • вариант 1: преди 7 юни 2022 г.;
 • вариант 2: преди сключване на договор за финансиране с крайния получател.
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция:
 • вариант 1: след подаване на предложението за изпълнение на инвестицията;
 • вариант 2: след крайния срок на допустимост на разходи, посочен в договора за финансиране с крайния получател.
 • разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници;
 • разходи за застраховки на закупеното оборудване;
 • разходи за реклама, в т.ч. за визуализация и публичност;
 • лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;
 • такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи;
 • загуби от обмен на валута;
 • всички разходи, непопадащи в обхвата на допустимите дейности, включително разходи, които не са описани във формуляра за кандидатстване, или ако по представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят;
 • с цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят разходи за:
 • дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
 • дейностите и активите по схемата на ес за търговия с емисии;
 • дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
 • дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 

 Списък на документите, които се подават на етап на кандидатстване:

Кандидатите по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да представят към формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез исун 2020 следните документи:

 • документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в република България гражданин на трета държава – сканирано и прикачено копие в исм-исун 2020;
 • документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в република България чужденец;
 • документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства – сканиран и прикачен в исм-исун 2020;
 • декларация за съгласие от съсобственик на имота (приложение н). подава се в случай на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана и прикачена в исм-исун 2020;
 • решение на общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от закон за управление на етажната собственост (зуес),прието със съответното мнозинство. документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост – подписано, датирано, сканирано и прикачено в исм-исун 2020;
 • декларация при кандидатстване (приложение g) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в исм-исун 2020;
 • пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (приложение i) – подписано, датирано, сканирано и прикачено в исм-исун 2020 (ако е приложимо);
 • удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано и прикачено в исм-исун 2020;
 • фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kwp (при предложение по вариант 1, посочен в т. 12)– сканирани/а и прикачени/а в исм-исун 2020;
 • разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kwp – сканирано и прикачено в исм-исун 2020;
 • оферта за доставка, монтажи пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в приложение a.офертата се представя само в случай, че кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по вариант 2 на компонент 1 или компонент 2– заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирана и прикачена в исун 2020;
 • документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в приложение a.документите се представят само в случай, че кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по вариант 1 на компонент 1 или компонент 2– заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирани и прикачени в исун 2020.;
 • данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в приложение a – сканирани и прикачени документи в исм-исун;
 • снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). приложимо само при предложение по вариант 2 по компонент 1 или компонент 2 – прикачени в исм-исун 2020.

 

ВАЖНО: във формуляра за кандидатстване кандидатът задължително посочва:

– видът на неефективния източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и- видът на използваното от неефективния източник на топлинна енергия твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

ВАЖНО: оценителната комисия ще отхвърли като недопустимо предложение по вариант 1 и вариант 2 на компонент 2 в случай, че се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kwp.

 

Срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция:

продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет)месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

важно: по настоящата процедура не се предоставя авансово плащане за изпълнение на инвестицията. безвъзмездното финансиране се предоставя при одобрение на ФТО и искане за плащане.

 

Подготовката и подаването на предложението за изпълнение на инвестиция ще се осъществява в исм-исун 2020.

индикативна дата на обявяване на процедурата 01.02.2023 г.

 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

office.greyton@gmail.com

11064total visits,4visits today

, ,